Museum Noordwijk

Erfgoed-organisaties bepleiten grotere financiële bijdrage van de gemeente

De culturele organisaties in Noordwijk bepleiten een hogere financiële bijdrage van de gemeente ook al omdat er veel initiatieven zijn om het culturele erfgoed verder te brengen, zoals de plannen voor uitbreidingsplannen voor Museum Noordwijk.

In een brief aan de gemeenteraad vraagt het Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk (PCEN) om een hogere financiële bijdrage van de gemeente aan het Erfgoedfonds. In het schrijven ondertekend door de voorzitter en de secretaris van het PCEN, Paul de Vreede en Jan Heus wordt geargumenteerd waarom de hogere bijdrage nodig is.

 

Het platform is zo’n twaalf jaar geleden opgericht door het Genootschap Oud Noordwijk, de Vereniging  De Oude Dorpskern en het Altantikwall Museum Noordwijk. Kort na de start is mede op basis van de gepresenteerde ambitieuze plannen van de drie erfgoed-organisaties door de gemeente het Erfgoedfonds in het leven geroepen, dat sindsdien jaarlijks met € 35.000 wordt gevuld. Dat bedrag was en is bedoeld om nieuwe initiatieven en investeringen van en door de organisaties  te kunnen realiseren. ‘Hierdoor zijn de afgelopen jaren heel veel zaken van de grond gekomen. Ook konden door de positieve grondhouding van de gemeente er bij andere organisaties met succes grotere subsidieaanvragen gedaan worden’.  Dat laatste verdient wat nadere uitleg. Subsidiegevers zoals het Prins Bernardfonds en Fonds 1818 blijken meer bereid te zijn om geld te geven als aantoonbaar is gemaakt dat ook een gemeente in deze haar verantwoordelijkheid neemt of al heeft genomen. De argumentatie voor een hogere bijdrage rust deels op het aantal erfgoed organisaties dat mee is gaan draaien in het platform. In de loop der jaren hebben zich bij de ‘founding fathers’ Museum Veldzicht, Stichting Kurt Carlsen en Museum Engelandvaarders gevoegd. In 2018 groeide het aantal verder toen Novato en Genootschap Oud de Zilck vanwege de op handen fusie tussen Noordwijk en Noordwijkerhout werden gevraagd om ook aan te schuiven. Het zal duidelijk zijn dat de spoeling dunner als de € 35.000 niet onder drie maar onder acht organisaties moet worden verdeeld. Daar komt bij dat de organisaties vol met plannen zitten, die in eerste instantie aan de gemeenteraad zijn gepresenteerd en vervolgens op 11 juni van dit jaar aan het college. Het platform betoogt in zijn brief dat de grotere omvang van zowel de gemeente als het inwonerstal als gevolg van de fusie een verhoging van  € 35.000 naar € 60.000 rechtvaardigt. Maar als je daarbij het grotere aantal deelnemers in het platform en hun plannen betrekt verzoekt het platform om bij de vaststelling van de begroting 2020 een bedrag van € 100.000 jaarlijks in het Erfgoedfonds te storten. In de pleitnota die de aanvraag ondersteunt worden twaalf plannen nader toegelicht. Zoals de uitbreidingsplannen waar de vier in Noordwijk gevestigde musea mee bezig zijn. Daar kan je de nieuw gezochte huisvesting van de Stichting Kurt Carlsen ook onder scharen. Verder worden onder meer genoemd de verbeteringen die Novato en Genootschap Oud De Zilck willen doorvoeren in onder hun archiefruimtes.

Het Genootschap Oud Noordwijk vraagt uw steun

Zo kan het worden …

Kunt u zich vinden in het realiseren van een prachtig, attractief museum voor de gemeente Noordwijk, laat het dan a.u.b. weten. Want uw stem kan de doorslag geven voor de gemeenteraad om akkoord te gaan met de nieuwbouw.

Het verzoek aan u is om uw naam, postcode en huisnummer in te vullen waarin u – zonder verdere (financiële) gevolgen voor u zelf – door op verzenden te drukken uw steun geeft aan de realisatie van een fantastisch museum[1].

Ik steun de nieuwbouwplannen voor het Museum Noordwijk

Hiermee draagt u bij aan het realiseren van een magnifiek Museum Noordwijk, dat het culturele erfgoed van de vier kernen op een prachtige, interactieve wijze laat zien aan de inwoners en de binnen- en buitenlandse bezoekers. Novato en Oud De Zilck blijven zelfstandig en zullen hun mooie werk voortzetten. Het huidige museum aan het Jan Kroonsplein dat ondergebracht is in een Rijksmonument blijft onderdeel uitmaken van het nieuwe museum.

[1] Uw gegevens worden opgeslagen in een database en eenmalig verwerkt in een lijst die symbolisch aan de gemeente zal worden overhandigd. In overeenstemming met onze privacy beleid, zullen de gegevens niet worden gedeeld met andere derden.

Laatste weken: Bezoek tentoonstelling geschiedenis vier kernen Noordwijk in Museum Noordwijk

Zonder geschiedenis is er geen toekomt. Een waarheid als een koe. In Museum Noordwijk is in het kader van de fusie tussen Noordwijk en Noordwijkerhout een mooie overzichtstentoonstelling ingericht waarin de geschiedenis van de kernen Noordwijk Binnen, Noordwijk aan Zee, Noordwijkerhout en De Zilk uit de doeken wordt gedaan. Wilt u als inwoner van een kern de historie van uw eigen kern beter leren kennen of ook kennis willen nemen van de geschiedenis van de andere drie kernen bezoek dan Museum Noordwijk aan het Jan Kloosterplein in Noordwijk aan Zee. Dat kan nog de komende drie weken. Kom langs en u zult met veel bagage naar buiten stappen. Naast kunstobjecten, foto’s en uitleg heeft de filmclub van het Genootschap Oud Noordwijk, dat waakt over het museum, een indrukkwekkende en informatieve film samengesteld over de geschiedenis van de vier kernen. Ouders met kinderen, grootouders met kleinkinderen, jongeren. Iedereen is welkom om de vraag beantwoord te krijgen ‘Waar kom ik vandaan?’ De tentoonstelling is elke dag van de week te bezoeken tot en met 15 september van dit jaar. Zie voor de openingstijden www.museumnoordwijk.nl.

De opening van de tentoonstelling werd verricht door commissaris van de Koning Jaap Smit. Tot 15 september kan de tentoonstelling 1+1+1+1=1 bezocht worden in Museum Noordwijk. Kom en leer de geschiedenis van de vier kernen kennen die samen de nieuwe gemeente Noordwijk vormen.

Aan de inwoners van de Gemeente Noordwijk,

Een belangrijk verzoek

Het bestuur van het Genootschap Oud Noordwijk vraagt u vriendelijk om uw adhesie kenbaar te maken voor de uitbreidingsplannen van het Museum Noordwijk. Dat kunt u doen door deze petitie ingevuld (naam, adres en handtekening) per post te retourneren aan het Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4, 2202JC Noordwijk, of bij het museum af te geven, dan wel met een digitale kennisgeving te sturen naar algemeen@g-o-n.nl

Het Genootschap Oud Noordwijk telt 1600 leden en  heeft als doelstelling het onderzoeken, bewaren, en tentoonstellen van het rijke erfgoed van Noordwijk. In het huidige Museum Noordwijk is dat door de beperkte ruimte niet goed mogelijk. Met de gemeente is er in de afgelopen jaren, onder meer door het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, samengewerkt om een uitbreiding van het Museum Noordwijk  mogelijk te maken. De uitbreiding is voorzien op de hoek van de Parallel Boulevard en het Jan Kroonsplein. Het huidige museum, een Binnenduinse hoeve uit 1640, blijft onderdeel uitmaken van het geheel.

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van het voormalige Noordwijk stonden positief tegenover de plannen. De fusie met Noordwijkerhout en de nieuwe samenstelling van het college en de raad maken het noodzaklelijk om het lobbytraject opnieuw te doorlopen. Het bestuur van het Genootschap is daar op vele fronten intensief mee bezig. Ook uw steun is daarbij van groot belang. Het Genootschap zoekt in dit traject naar brede ondersteuning vanuit de hele gemeente. Hoe meer inwoners van Noordwijk de uitbreidingsplannen steunen, hoe meer ook de nieuwe gemeenteraad bereid zal zijn zich achter de plannen te scharen.

Zowel de buitenkant als het interieur van de uitbreiding zien er fantastisch uit, zie de artist impressies aan de ommezijde. In het nieuwe museum zal er met behulp van acht, door deskundigen geselecteerde thema’s en gebruik makend van de collectie van het museum die nu door plaatsgebrek verre van volledig getoond kan worden, een boeiende en leerzame rondgang door de geschiedenis in beeld worden gebracht. Voor u, voor uw kinderen, kleinkinderen en ook voor alle bezoekers aan Noordwijk.

Bent u het met het Genootschap eens dat het erfgoed bewaard en tentoongesteld moet blijven – want zonder geschiedenis is er geen toekomst – onderteken dan deze petitie. Het verplicht u tot niets. U laat alleen zien dat u het nieuwe museum een warm hart toedraagt. Het Genootschap dankt u bij voorbaat.

Naam:

Adres:

Handtekening:

zie: uitbreidingsplan_Museum.pdf

Contactgegevens

Adres:
Jan Kroonsplein 4
2202 JC Noordwijk
tel: +31-(0)71 – 36 178 84
info@g-o-n.nl

RSIN nr: 803755363
Fiscaal nr: NL0006154550

BTWnr: NL8037.55.363.B01
KvK nr: 40446090
IBAN: NL34 Rabo 0101 3515 42

Wie is online

5 bezoekers online
0 gasten, 5 bots, 0 leden

Abonneren op Nieuws

Noordwijk webcam live