Museum Noordwijk

Aan de inwoners van de Gemeente Noordwijk,

Een belangrijk verzoek

Het bestuur van het Genootschap Oud Noordwijk vraagt u vriendelijk om uw adhesie kenbaar te maken voor de uitbreidingsplannen van het Museum Noordwijk. Dat kunt u doen door deze petitie ingevuld (naam, adres en handtekening) per post te retourneren aan het Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4, 2202JC Noordwijk, of bij het museum af te geven, dan wel met een digitale kennisgeving te sturen naar algemeen@g-o-n.nl

Het Genootschap Oud Noordwijk telt 1600 leden en  heeft als doelstelling het onderzoeken, bewaren, en tentoonstellen van het rijke erfgoed van Noordwijk. In het huidige Museum Noordwijk is dat door de beperkte ruimte niet goed mogelijk. Met de gemeente is er in de afgelopen jaren, onder meer door het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, samengewerkt om een uitbreiding van het Museum Noordwijk  mogelijk te maken. De uitbreiding is voorzien op de hoek van de Parallel Boulevard en het Jan Kroonsplein. Het huidige museum, een Binnenduinse hoeve uit 1640, blijft onderdeel uitmaken van het geheel.

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van het voormalige Noordwijk stonden positief tegenover de plannen. De fusie met Noordwijkerhout en de nieuwe samenstelling van het college en de raad maken het noodzaklelijk om het lobbytraject opnieuw te doorlopen. Het bestuur van het Genootschap is daar op vele fronten intensief mee bezig. Ook uw steun is daarbij van groot belang. Het Genootschap zoekt in dit traject naar brede ondersteuning vanuit de hele gemeente. Hoe meer inwoners van Noordwijk de uitbreidingsplannen steunen, hoe meer ook de nieuwe gemeenteraad bereid zal zijn zich achter de plannen te scharen.

Zowel de buitenkant als het interieur van de uitbreiding zien er fantastisch uit, zie de artist impressies aan de ommezijde. In het nieuwe museum zal er met behulp van acht, door deskundigen geselecteerde thema’s en gebruik makend van de collectie van het museum die nu door plaatsgebrek verre van volledig getoond kan worden, een boeiende en leerzame rondgang door de geschiedenis in beeld worden gebracht. Voor u, voor uw kinderen, kleinkinderen en ook voor alle bezoekers aan Noordwijk.

Bent u het met het Genootschap eens dat het erfgoed bewaard en tentoongesteld moet blijven – want zonder geschiedenis is er geen toekomst – onderteken dan deze petitie. Het verplicht u tot niets. U laat alleen zien dat u het nieuwe museum een warm hart toedraagt. Het Genootschap dankt u bij voorbaat.

Naam:

Adres:

Handtekening:

zie: uitbreidingsplan_Museum.pdf

Museum Noordwijk verwerft kostuums gemeentebode

Piet de Ridder (l) en uiterst rechts Herman Copier met in hun midden de ontvangers van de bodekostuums Coby Peschier en Sjaan van Kekeren.

Op 4 januari kwamen de Noordwijkse bodes Herman Compier en Piet de Ridder naar Museum Noordwijk om hun  kostuums te overhandigen aan de leden van de werkgroep textiel, accessoires & sieraden van het Genootschap Oud Noordwijk, Sjaan van Kekeren en Coby Peschier.

Door de fusie zijn de kostuums waar het wapen van het ‘oude’ Noordwijk op is aangebracht niet meer bruikbaar. Hoe het nieuwe wapen van de fusiegemeente eruit gaat zien is nog niet bekend maar het zal zeker niet de leeuw op zilveren achtergrond zijn dat het wapen van het voormalige Noordwijk is. Beide heren hadden hun nieuwe (bode) pakken, waar het nieuwe wapen nog op gaat worden aangebracht, aan want het werk in het gemeentehuis gaat wel gewoon door. Gemeentebodes verrichten allerlei hand en spandiensten voor voornamelijk het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Daaronder is het ontvangen van bezoekers en gasten en het begeleiden van hen in  het gemeentehuis.  Ook zorgen zij voor een goede coördinatie van huwelijksvoltrekkingen die op het gemeentehuis plaatsvinden. Compier ( 12,5 jaar actief als bode): “Wij komen al eerste binnen en gaan normaal gesproken als laatsten  de deur weer uit.” De Ridder ( 3 jaar werkzaam als bode): Wij zijn onderdeel van het Team Facilitair, wat duidelijk maakt dat wij met veel zaken te maken hebben.” De overgedragen pakken zijn zeker 12,5 jaar de kleding de kleding geweest van de Noordwijkse bodes. De werkgroep Textiel is blij met de gift en zal de pakken met zorg behandelen en tentoonstellen waar het nuttig en nodig is. Ter plekke werd door Sjaan van Kekeren de suggestie gedaan om en uitruil met Noordwijkerhout van Toen (Novato) te realiseren. Want dat genootschap zou de pakken van de bodes van Noordwijkerhout overhandigd hebben gekregen. Van  Kekeren: “Het zou toch mooi zijn als beide genootschappen van beide gemeentes een bodekostuum heeft.”

Vragen over onderhoud gemeentelijk pand

Medio oktober stelde Lijst Salman schriftelijke vragen over een budget dat opgenomen is op de gemeentelijke begroting om het pand Nic. Barnhoornweg 44 op te knappen. Op 6 november kwam het college met de antwoorden.

De gemeente heeft geld gereserveerd om noodzakelijk onderhoud te plegen aan Nic. Barnhoornweg 44. Het pand is eigendom van de gemeente en enkele jaren geleden aangekocht om de uitbreiding van Museum Noordwijk mogelijk te maken.

In de vraagstelling heeft Lijst Salman het over een sloopwoning. En vraagt de fractie zich af waarom er € 37.500 is begroot om zo’n pand te onderhouden. In zijn beantwoording stelt het college dat er geen sprake is van sloop van dit pand. Het is aangekocht, met een groen licht van de gemeenteraad op 17 december 2015, om de uitbreiding van Museum Noordwijk mogelijk te maken. Het pand echter verkeert in een dusdanige slechte staat dat het bestuur van het Genootschap Oud Noordwijk het om financiële redenen niet verantwoord achtte om het pand zo over te nemen. Hoe verheugd het bestuur ook was dat tot aankoop kon worden overgegaan. In 2018 werden de meest noodzakelijke kleine ingrepen verricht om het pand water- en winddicht te krijgen. In een latere fase, zo schrijft het college, is verder renovatiewerk, waaronder dat aan de voorgevel, nodig. Ingrepen zijn ook nodig om het pand bewoonbaar te houden. Ook voor antikraakbewoning. Ook is in de brief te lezen dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft waar het goed eigenaarschap betreft. Nic. Barnhoornweg 44 is een gemeentelijk monument en daar zijn regels op van toepassing om het in goede staat te houden. Slopen van zo’n monument is niet toegestaan. Er zijn, zo staat in de brief te lezen, op verzoek van de gemeente door aannemers offertes ingediend om het werk uit te voeren. De hoogte van de bedragen wordt niet openbaar gemaakt. Alle offertes zullen alvorens de opdracht wordt verleend nog door een deskundige van de gemeente worden getoetst.

Museum Noordwijk krijgt een mooie Wijsmuller

Museum Noordwijk en daarmee het Genootschap Oud Noordwijk is door een genereuze schenking in het bezit gekomen van een prachtig schilderij van Jan Hillebrand Wijsmuller. De collectie is al enkele Wijsmullers rijk maar de activiteit die er op de nieuwe te zien is zorgt voor een zeer waardevolle aanvulling. Het museum heeft al wel een tekening van Wijsmuller waarop dezelfde locatie te zien is. Die is ongetwijfeld een voorstudie van dit olieverfschilderij.

Aleid Matser en Jaques Dekker, beide zeer actief als vrijwilliger in Museum Noordwijk zijn blij met de mooie nieuwe aanwinst die door schenking in het bezit van het museum is gekomen.

Aan de rechterkant is het nog niet bebouwde Dobbelmannduin te zien en in de achtergrond wordt de kijker een blik gegund op Noordwijk-Binnen. Omdat de lucht in het oosten oplicht moet het vroeg op de dag gemaakt zijn of door de kunstenaar als zodanig bedoeld. In het duin lopen diverse vrouwen die kruiden aan het plukken zijn. De witte kapjes, die de vrouwen zo rond 1900 als onderdeel van hun klederdracht in Noordwijk droegen, vallen als lichtaccenten extra op. Kruiden waren een belangrijke bron van inkomsten voor Noordwijk in de 18e en 19e eeuw. Die kruiden werden onder meer geteeld op het landgoed Calorama, maar ook geplukt in de vrije natuur. Noordwijk aan Zee was een typisch duindorp. De mensen leefden er midden in de natuur met haar specifieke duinvegatatie. Door de opkomst van de chemisch bereide geneesmiddelen aan het eind van de 19e eeuw verdween het belang om kruiden te zoeken en te telen. Hoewel Wijsmuller hoofdzakelijk stadgezichten en beelden in de directie omgeving van zijn geboortestad Amsterdam aan het doek en het papier heeft toevertrouwd, heeft hij ook periodes doorgebracht in Noordwijk en hier geschilderd. Bekend is dat hij van 2 juli tot 12 oktober 1898 verbleef bij W. van Beelen en van 14 juni tot 23 augustus 1902 in villa Cato in Noordwijk. Hij trok in die periodes veel op met een andere bekende schilder die in Noordwijk was neergestreken namelijk de van oorsprong Duitse Ludolph Berkemeier. Berkemeier was tijdens zijn opleiding aan de Academie van Weimar vertrouwd geraakt met het systeem vanhet mentoraat. Dat hield in dat de mentor of de leraar samenwerkte met zijn leerlingen en er gezamenlijk werd geschilderd in de vrije natuur.  Toen Berkemeier zich in 1896 in Noordwijk vestigde, met name omdat hij brood zag in het verkopen van zijn Noordwijkse schilderijen aan rijke Duitse badgasten die vooral in Huis ter Duin verbleven, kwam Wijsmuller als zijn mentor ook naar Noordwijk. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er van beide kunstenaars diverse werken bekend zijn met daarop dezelfde plekken waar ze dus ongetwijfeld samen hebben zitten schilderen. Of dat ook het geval is met het schilderij ‘Kruidenpluksters in het Dobbelmannduin, van Jan Hillebrand Wijsmuller ( 13 februari 1855 – 23 mei 1925) geschonken door de heer D.F. Richers is niet bekend. Mocht iemand weten of Berkemeier dat tafereel wel heeft vastgelegd dan houdt het Museum Noordwijk zich aanbevolen.

Contactgegevens

Adres:
Jan Kroonsplein 4
2202 JC Noordwijk
tel: +31-(0)71 – 36 178 84
info@g-o-n.nl
algemeen@g-o-n.nl

RSIN nr: 803755363
Fiscaal nr: NL0006154550

BTWnr: NL8037.55.363.B01
KvK nr: 40446090
IBAN: NL34 Rabo 0101 3515 42

Wie is online

7 bezoekers online
0 gasten, 7 bots, 0 leden

Abonneren op nieuws