Nieuws

Verder uitstel Algemene Leden Vergadering

Zoals het bestuur van het Genootschap Oud Noordwijk u enige tijd geleden berichtte,  kon de op 8 april  j.l.  geplande Algemene Leden Vergadering (ALV) geen doorgang vinden vanwege het COVID-19 virus. In deze ALV zou het bestuur verslag uitbrengen over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid in het boekjaar 2019.  Overigens bent u over deze zaken uitvoerig geïnformeerd via de speciale Blauwdotter.

Hoewel de door de overheid afgekondigde maatregelen inmiddels enigermate zijn versoepeld, blijft het tot op heden niet toegestaan voor 1 juli a.s. een nieuwe ALV te beleggen. Daarmee kan het bestuur niet voldoen aan de statutaire verplichting om een ALV te houden binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar 2019 (Statuten Genootschap Oud-Noordwijk; art. 15, lid 1).

Gegeven de bijzondere omstandigheden die het houden van een ALV in de weg staan, doet het bestuur een beroep op de wet om deze ALV naar het najaar 2020 te verschuiven. Het Burgerlijk Wetboek zegt in Boek 2, art. 8, lid 2, dat  “een krachtens wet, gewoonte, statuten, reglementen of besluit geldende regel niet van toepassing is voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn”.

Het bestuur van het GON gaat er vanuit dat u kunt instemmen met verlenging van de statutair voorgeschreven termijn van 6 maanden. Over een nieuwe datum voor de ALV zult u tijdig geïnformeerd worden. Naar het zich thans laat aanzien zou deze in de maand oktober 2020 gehouden kunnen worden. Het volledige financiële verslag over 2019 met aangepaste begroting voor 2020 zal uiterlijk twee weken voor de nieuwe datum op de website van het Genootschap worden geplaatst.

Met een vriendelijk groet,

Het Bestuur van het GON.

VVV Noordwijk aan zee weer open!

VVV Noordwijk aan Zee weer open!

Vanaf 25 mei is de VVV Noordwijk aan het Jan Kroonsplein in Noordwijk aan Zee weer open voor bezoekers. Maar de deur staat niet wagenwijd open. Ook hier geldt een protocol waardoor per keer één persoon of een klein samengesteld gezin wordt toegelaten. Dat heeft te maken met de krappe behuizing in Museum Noordwijk waar de VVV sinds enkele jaren onderdak heeft. En de kwetsbaarheid van de vrijwilligers van het genootschap die de balie bemensen. Ook is belangrijk om te weten dat de balie bemenst is van maandag tot en met zaterdag van 10.30 tot 14.00 uur.

Vanaf 16 maart was de VVV balie noodgedwongen gesloten vanwege het uitbreken van het Covid-19 virus. De beslissing om dicht te gaan en weer open te gaan is door het bestuur van het Genootschap Oud Noordwijk in goed overleg genomen met Noordwijk Marketing die verantwoordelijk is voor de VVV-vestigingen in Noordwijk en Noordwijkerhout. Het is niet alleen de versoepeling van de maatregelen vanuit het kabinet die tot de heropening hebben geleid. Gelukkig kunnen wij voor de horeca in Noordwijk zien dat de groei heeft ingezet van het aantal bezoekers aan nu nog vooral de hotels, de vakantieparken en de campings. Dat is ook te merken aan het bezoek aan de VVV-balie in Museum Noordwijk. Hoewel de meeste vragen gaan over wat wel en niet mogelijk is vanwege de coronacrisis wordt er ook al weer gevraagd wat er te beleven is in en rondom Noordwijk en verwisselen ook de fiets- en wandelkaarten weer van eigenaar.

Kerndotter

De Kerndotter

Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding hebben het Genootschap ‘Oud  Noordwijk’ en De Oude Dorpskern een gezamenlijke Kerndotter uitgegeven.

De naam is een samentrekking van de Blauwdotter, uitgegeven door het Genootschap ‘Oud  Noordwijk’ en Kernpunten, uitgegeven door De Oude Dorpskern. Het blad is onder de leden van beide verenigingen verspreid en op deze website inzichtelijk gemaakt door de klikken op de volgende link  of deze te kopiëren naar Uw internetbrowser.  https://indd.adobe.com/view/8ed1069b-67c4-4805-9f38-397f92fbc463

Geen doorgang Algemene ledenvergadering op 8 april


Geen doorgang Algemene ledenvergadering Genootschap Oud Noordwijk op 8 april

Geachte leden,

Helaas moeten wij in verband met de thans geldende maatregelen van het COVID-19 virus de Algemene ledenvergadering van het Genootschap Oud Noordwijk  op 8 april annuleren en verplaatsen naar een later tijdstip.

Zodra de situatie het weer toe laat en er duidelijkheid is betreffende de maatregelen van de overheid informeren wij u graag via onze website en facebook pagina van Genootschap Oud Noordwijk  wanneer de Algemene ledenvergadering zal plaats vinden.

Wij hopen u in gezondheid dan weer te mogen begroeten en wensen u veel sterkte toe!

Met een vriendelijke groet,

Het bestuur van Het Genootschap Oud Noordwijk

 

 

 

 

Contactgegevens

Adres:
Jan Kroonsplein 4
2202 JC Noordwijk
tel: +31-(0)71 – 36 178 84
info@g-o-n.nl
algemeen@g-o-n.nl

RSIN nr: 803755363
Fiscaal nr: NL0006154550

BTWnr: NL8037.55.363.B01
KvK nr: 40446090
IBAN: NL34 Rabo 0101 3515 42

Wie is online

4 bezoekers online
1 gasten, 3 bots, 0 leden

Abonneren op nieuws

Loading