PCEN

Erfgoed-organisaties bepleiten grotere financiële bijdrage van de gemeente

De culturele organisaties in Noordwijk bepleiten een hogere financiële bijdrage van de gemeente ook al omdat er veel initiatieven zijn om het culturele erfgoed verder te brengen, zoals de plannen voor uitbreidingsplannen voor Museum Noordwijk.

In een brief aan de gemeenteraad vraagt het Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk (PCEN) om een hogere financiële bijdrage van de gemeente aan het Erfgoedfonds. In het schrijven ondertekend door de voorzitter en de secretaris van het PCEN, Paul de Vreede en Jan Heus wordt geargumenteerd waarom de hogere bijdrage nodig is.

 

Het platform is zo’n twaalf jaar geleden opgericht door het Genootschap Oud Noordwijk, de Vereniging  De Oude Dorpskern en het Altantikwall Museum Noordwijk. Kort na de start is mede op basis van de gepresenteerde ambitieuze plannen van de drie erfgoed-organisaties door de gemeente het Erfgoedfonds in het leven geroepen, dat sindsdien jaarlijks met € 35.000 wordt gevuld. Dat bedrag was en is bedoeld om nieuwe initiatieven en investeringen van en door de organisaties  te kunnen realiseren. ‘Hierdoor zijn de afgelopen jaren heel veel zaken van de grond gekomen. Ook konden door de positieve grondhouding van de gemeente er bij andere organisaties met succes grotere subsidieaanvragen gedaan worden’.  Dat laatste verdient wat nadere uitleg. Subsidiegevers zoals het Prins Bernardfonds en Fonds 1818 blijken meer bereid te zijn om geld te geven als aantoonbaar is gemaakt dat ook een gemeente in deze haar verantwoordelijkheid neemt of al heeft genomen. De argumentatie voor een hogere bijdrage rust deels op het aantal erfgoed organisaties dat mee is gaan draaien in het platform. In de loop der jaren hebben zich bij de ‘founding fathers’ Museum Veldzicht, Stichting Kurt Carlsen en Museum Engelandvaarders gevoegd. In 2018 groeide het aantal verder toen Novato en Genootschap Oud de Zilck vanwege de op handen fusie tussen Noordwijk en Noordwijkerhout werden gevraagd om ook aan te schuiven. Het zal duidelijk zijn dat de spoeling dunner als de € 35.000 niet onder drie maar onder acht organisaties moet worden verdeeld. Daar komt bij dat de organisaties vol met plannen zitten, die in eerste instantie aan de gemeenteraad zijn gepresenteerd en vervolgens op 11 juni van dit jaar aan het college. Het platform betoogt in zijn brief dat de grotere omvang van zowel de gemeente als het inwonerstal als gevolg van de fusie een verhoging van  € 35.000 naar € 60.000 rechtvaardigt. Maar als je daarbij het grotere aantal deelnemers in het platform en hun plannen betrekt verzoekt het platform om bij de vaststelling van de begroting 2020 een bedrag van € 100.000 jaarlijks in het Erfgoedfonds te storten. In de pleitnota die de aanvraag ondersteunt worden twaalf plannen nader toegelicht. Zoals de uitbreidingsplannen waar de vier in Noordwijk gevestigde musea mee bezig zijn. Daar kan je de nieuw gezochte huisvesting van de Stichting Kurt Carlsen ook onder scharen. Verder worden onder meer genoemd de verbeteringen die Novato en Genootschap Oud De Zilck willen doorvoeren in onder hun archiefruimtes.

Erfgoed-organisaties presenteren plannen aan politieke partijen

UITNODIGING

 

Datum     : zaterdagochtend 1 december 2018 van 11.00 uur – 12.30 uur

Locatie    : Bibliotheek Noordwijk, Akkerwinde 1a te Noordwijk Binnen

 

De gezamenlijke erfgoed-organisaties van Noordwijk en Noordwijkerhout nodigen u van harte uit voor de presentatie van hun plannen voor de komende jaren en de gezamenlijk opgestelde pleitnota (bijgaand). Hierna worden de vertegenwoordigers van de politieke partijen gevraagd om een reactie, gevolgd door een discussie.

 

Programma:

10.30 uur: Zaal open en ontvangst

11.00 uur: Opening en presentatie vanuit de 8 erfgoed-organisaties

11.45 uur: Reactie van de 8 politieke partijen op de pleitnota en presentaties

12.15 uur: Discussie

12.30 uur: Conclusies en sluiting

 

Namens,

Genootschap Oud Noordwijk, Stichting Veldzicht, De Oude Dorpskern, Atlantikwall Museum Noordwijk, Museum Engelandvaarders, Kurt Carlsen,

NOVATO en Genootschap ‘Oud de Zilck’,

 

 

Paul de Vreede, voorzitter PLATFORM CULTUREEL ERFGOED NOORDWIJK

Archeologisch onderzoek in Voorstraat Noordwijk.

Het archeologisch onderzoek in de Voorstraat heeft voor opdrachtgever Harrie Salman (links op de foto) niet de gehoopte aanwijzingen opgeleverd voor het stenen huis dat bewoond is geweest door de oude heren van Noordwijk.

Op 16 mei werd archeologisch onderzoek verricht in de Voorstraat om meer te weten te komen over een mogelijk oud fundament dat in 1921 is aangetroffen tussen de panden 50 en 50a.

 In 1921 is bij graafwerk tussen bovengenoemde panden een stuk muur met een dikte van 1.35 m tevoorschijn gekomen, dat volgens een beschrijving uit die tijd op een diepte van 1.75 m lag. Jan Kloos, de schrijver van het boek ‘Noordwijk in de loop der eeuwen’ zag in deze muur de mogelijke sporen van een oud Noordwijks kasteel. Het onderzoek, dat op 16 mei werd uitgevoerd door het Noordwijkse bureau IDDS, maakte echter duidelijk dat hier geen muur of fundament heeft gelegen. Op een diepte van ca 0.75 m lag een ondervloer van een oud huis dat hier tot de 19e eeuw heeft gestaan. Deze vloer bestond maar uit 1 laag stenen, zogenaamde kloostermoppen, grote bakstenen uit de late middeleeuwen, die mogelijk zijn hergebruikt.

Harrie Salman, de opdrachtgever van het onderzoek, hoopte het fundament te vinden van een stenen huis van de oude heren van Noordwijk uit de 13e eeuw, dat op deze plaats naast de Oude Jeroenskerk moet hebben gestaan. Dit huis zou zijn afgebroken in 1296, nadat de toenmalige heer van Noordwijk, Gerard van Velsen, graaf Floris V had vermoord.

Op de plaats van Voorstraat 48- 52 stonden vanaf de vroege 14e eeuw zeven kleine houten huizen, die aan het eind of na de middeleeuwen hebben plaatsgemaakt voor de huidige panden.

Oprichting Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk

Oprichting Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk

Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk

Achtergrond
De belangstelling vanuit de samenleving voor onze eigen historie is de afgelopen decennia fors toegenomen. Het aantal boeken over bijvoorbeeld de geschiedenis van Noordwijk of bepaalde delen daarvan groeit jaarlijks. Datzelfde zien we ook in de omliggende gemeenten en voor de gehele Duin- en Bollenstreek.
Aandacht voor de eigen roots en de eigen cultuur is weer in! In heel Nederland, maar zeker ook in Noordwijk en deze streek. Het feit dat een aantal historici al enkele jaren druk bezig is met het schrijven van een nieuw alomvattend boek over de geschiedenis van Noordwijk is veelzeggend. Deze opvolger van “Kloos” is een resultaat van de huidige tijdgeest, waarin onze historie weer de plaats (terug)krijgt die zij verdient!

Vier Noordwijkse instellingen
In Noordwijk zijn vier instellingen op het gebied van het culturele erfgoed actief: Genootschap “Oud Noordwijk”, Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk, Stichting Veldzicht en Vereniging De Oude Dorpskern. Ieder met een eigen insteek of werkveld.

Vereniging Genootschap “Oud Noordwijk” (GON), opgericht in 1962, richt zich op de historie van Noordwijk. Verdere kerngegevens:

 • ruim 2550 donateurs,
 • 120 actieve leden en 4000 bezoekers per jaar aan Museum Noordwijk en Streekmuseum Veldzicht
 • Het Museum Noordwijk, met drie wisselende exposities per jaar
 • Streekmuseum Veldzicht, bloembollen, kruiden en blaarkoppen staan centraal
 • uitgave van de Blauwdotter
 • Klederdrachtgroep
 • Modelbouwgroep
 • Historische rondwandelingen in Noordwijk-Binnen
 • Leen en Leuntje, onderwijsproject voor de basis scholen

Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk: bunkermuseum Bosweg geopend in juli 2004,

 • bunkercomplex in de duinen op 5 mei 2007
 • 100 donateurs en 70 vrijwilligers
 • tot nu toe al meer dan 17.000 bezoekers totaal

Stichting Veldzicht:
Doel van de stichting is o.a. het onderhouden en zo mogelijk doen exploiteren van de boerderij (1863) met zomerhuis en landgoederen, evenals mogelijke andere landgoederen, zulks met het oog op de bijzondere landschappelijke en cultuur-historische waarden, één en ander overeenkomstig de normen en voorschriften voor landgoederen en geeft onderdak aan het streekmuseum Veldzicht.

Vereniging ‘De Oude Dorpskern’ (DOD), opgericht in 1986: richt zich op het behoud van het karakteristieke beeld van de oude kern van Noordwijk-Binnen

 • initiator van de aanwijzing tot ‘beschermd dorpsgezicht’
 • 300 leden en 30 vrijwilligers
 • verenigingsblad ‘Kernpunten’ met artikelen over de historie van Noordwijk-Binnen
 • organisatie van o.a. Kerstmarkt, Open Tuinendagen en –markt, jazz onder de linden
 • Torenklimcommissie van de oude Jeroenstoren

Gezamenlijkheid
Er is heel veel dat deze vier organisaties bindt: de aandacht voor het verleden, het behoud van de cultuurhistorische waarden, de liefde voor Noordwijk en haar geschiedenis, het tentoonstellen van onze Noordwijkse “schatten” aan de eigen inwoners en toeristen, de grote betrokkenheid vanuit brede lagen van de Noordwijkse bevolking, de enorme inzet van vrijwilligers, een elk-weer voorziening, educatieve aspecten voor de jeugd/scholen, etc.

Heel veel van wat Noordwijk vanuit haar historie gemaakt heeft tot wat het nu is, wordt door onze vier instellingen bestreken: de visserij, de kruidenteelt, de bollenteelt, monumentale gebouwen, boerderijen, verdedigingswerken, het open landschap, toerisme, etc.
Eigenlijk is er niets dat ons scheidt; de vier organisaties richten zich hooguit op verschillende werkvelden, aspecten, tijdsperioden of gebieden van onze Noordwijkse cultuurhistorie.

Het is dus logisch dat onze instellingen op een gegeven moment nauwer met elkaar zouden gaan samenwerken. Het overleg dat wij vorige maand met elkaar hebben gehad over de Cultuurnota van de gemeente Noordwijk is hooguit de aanleiding geweest. De oorzaak is veel fundamenteler: de gezamenlijkheid van ons werkveld. Vandaag hebben wij met alle gezamenlijke besturen besloten om te komen tot het aangaan van een samenwerking in de vorm van een platform.
Het gaat heten “Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk”.

Samenwerking:
Deze samenwerking kan in principe op velerlei gebieden plaatsvinden:

 • het bewaken van het culturele erfgoed van de Noordwijk
 • gezamenlijke belangenbehartiging richting overheden
 • reactie op ruimtelijke ontwikkelingen in en buiten de beide dorpskernen
 • interne organisatie (wederzijdse hulp bij bepaalde processen zoals IT, websites, kassabeheer etc.) of gezamenlijke inkoop (kaartjes, energie, verzekeringen, etc.)
 • verwijzing van bezoekers naar elkaars musea en activiteiten
 • gezamenlijke acties wat betreft promotie en activiteiten om het aantal bezoekers te vergroten
 • het informeren van leden, donateurs en sponsors van de activiteiten binnen onze organisaties

De samenwerking willen wij gaandeweg de tijd intensiveren.  Als start van de samenwerking binnen het Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk is gekozen voor het opstellen van een gezamelijke reactie op de concept-Cultuurnota van de gemeente Noordwijk.
Als het tweede punt van samenwerking zien wij het vergroten van de bezoekersaantallen aan onze musea en aan de oude kern van Noordwijk-Binnen. Daartoe zijn ons inziens grote mogelijkheden: zowel vanuit Noordwijk en de omliggende regio als vanuit de dag- en verblijfstoeristen die Noordwijk bezoeken. Hierover volgt in september/oktober a.s een concreet voorstel.

090813PCEN

Anton Kors, voorzitter vereniging “Genootschap Oud Noordwijk”
Victor Salman, voorzitter Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk
Jan Hoogeveen, voorzitter Stichting Veldzicht
Gerard van Stijn, voorzitter Vereniging “De Oude Dorpskern”

Contactgegevens

Adres:
Jan Kroonsplein 4
2202 JC Noordwijk
tel: +31-(0)71 – 36 178 84
info@g-o-n.nl
algemeen@g-o-n.nl

RSIN nr: 803755363
Fiscaal nr: NL0006154550

BTWnr: NL8037.55.363.B01
KvK nr: 40446090
IBAN: NL34 Rabo 0101 3515 42

Wie is online

4 bezoekers online
0 gasten, 4 bots, 0 leden

Abonneren op nieuws

Loading