Oprichting Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk

13 augustus 2009

Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk

Achtergrond
De belangstelling vanuit de samenleving voor onze eigen historie is de afgelopen decennia fors toegenomen. Het aantal boeken over bijvoorbeeld de geschiedenis van Noordwijk of bepaalde delen daarvan groeit jaarlijks. Datzelfde zien we ook in de omliggende gemeenten en voor de gehele Duin- en Bollenstreek.
Aandacht voor de eigen roots en de eigen cultuur is weer in! In heel Nederland, maar zeker ook in Noordwijk en deze streek. Het feit dat een aantal historici al enkele jaren druk bezig is met het schrijven van een nieuw alomvattend boek over de geschiedenis van Noordwijk is veelzeggend. Deze opvolger van “Kloos” is een resultaat van de huidige tijdgeest, waarin onze historie weer de plaats (terug)krijgt die zij verdient!

Vier Noordwijkse instellingen
In Noordwijk zijn vier instellingen op het gebied van het culturele erfgoed actief: Genootschap “Oud Noordwijk”, Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk, Stichting Veldzicht en Vereniging De Oude Dorpskern. Ieder met een eigen insteek of werkveld.

Vereniging Genootschap “Oud Noordwijk” (GON), opgericht in 1962, richt zich op de historie van Noordwijk. Verdere kerngegevens:

 • ruim 2550 donateurs,
 • 120 actieve leden en 4000 bezoekers per jaar aan Museum Noordwijk en Streekmuseum Veldzicht
 • Het Museum Noordwijk, met drie wisselende exposities per jaar
 • Streekmuseum Veldzicht, bloembollen, kruiden en blaarkoppen staan centraal
 • uitgave van de Blauwdotter
 • Klederdrachtgroep
 • Modelbouwgroep
 • Historische rondwandelingen in Noordwijk-Binnen
 • Leen en Leuntje, onderwijsproject voor de basis scholen

Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk: bunkermuseum Bosweg geopend in juli 2004,

 • bunkercomplex in de duinen op 5 mei 2007
 • 100 donateurs en 70 vrijwilligers
 • tot nu toe al meer dan 17.000 bezoekers totaal

Stichting Veldzicht:
Doel van de stichting is o.a. het onderhouden en zo mogelijk doen exploiteren van de boerderij (1863) met zomerhuis en landgoederen, evenals mogelijke andere landgoederen, zulks met het oog op de bijzondere landschappelijke en cultuur-historische waarden, één en ander overeenkomstig de normen en voorschriften voor landgoederen en geeft onderdak aan het streekmuseum Veldzicht.

Vereniging ‘De Oude Dorpskern’ (DOD), opgericht in 1986: richt zich op het behoud van het karakteristieke beeld van de oude kern van Noordwijk-Binnen

 • initiator van de aanwijzing tot ‘beschermd dorpsgezicht’
 • 300 leden en 30 vrijwilligers
 • verenigingsblad ‘Kernpunten’ met artikelen over de historie van Noordwijk-Binnen
 • organisatie van o.a. Kerstmarkt, Open Tuinendagen en –markt, jazz onder de linden
 • Torenklimcommissie van de oude Jeroenstoren

Gezamenlijkheid
Er is heel veel dat deze vier organisaties bindt: de aandacht voor het verleden, het behoud van de cultuurhistorische waarden, de liefde voor Noordwijk en haar geschiedenis, het tentoonstellen van onze Noordwijkse “schatten” aan de eigen inwoners en toeristen, de grote betrokkenheid vanuit brede lagen van de Noordwijkse bevolking, de enorme inzet van vrijwilligers, een elk-weer voorziening, educatieve aspecten voor de jeugd/scholen, etc.

Heel veel van wat Noordwijk vanuit haar historie gemaakt heeft tot wat het nu is, wordt door onze vier instellingen bestreken: de visserij, de kruidenteelt, de bollenteelt, monumentale gebouwen, boerderijen, verdedigingswerken, het open landschap, toerisme, etc.
Eigenlijk is er niets dat ons scheidt; de vier organisaties richten zich hooguit op verschillende werkvelden, aspecten, tijdsperioden of gebieden van onze Noordwijkse cultuurhistorie.

Het is dus logisch dat onze instellingen op een gegeven moment nauwer met elkaar zouden gaan samenwerken. Het overleg dat wij vorige maand met elkaar hebben gehad over de Cultuurnota van de gemeente Noordwijk is hooguit de aanleiding geweest. De oorzaak is veel fundamenteler: de gezamenlijkheid van ons werkveld. Vandaag hebben wij met alle gezamenlijke besturen besloten om te komen tot het aangaan van een samenwerking in de vorm van een platform.
Het gaat heten “Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk”.

Samenwerking:
Deze samenwerking kan in principe op velerlei gebieden plaatsvinden:

 • het bewaken van het culturele erfgoed van de Noordwijk
 • gezamenlijke belangenbehartiging richting overheden
 • reactie op ruimtelijke ontwikkelingen in en buiten de beide dorpskernen
 • interne organisatie (wederzijdse hulp bij bepaalde processen zoals IT, websites, kassabeheer etc.) of gezamenlijke inkoop (kaartjes, energie, verzekeringen, etc.)
 • verwijzing van bezoekers naar elkaars musea en activiteiten
 • gezamenlijke acties wat betreft promotie en activiteiten om het aantal bezoekers te vergroten
 • het informeren van leden, donateurs en sponsors van de activiteiten binnen onze organisaties

De samenwerking willen wij gaandeweg de tijd intensiveren. Als start van de samenwerking binnen het Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk is gekozen voor het opstellen van een gezamelijke reactie op de concept-Cultuurnota van de gemeente Noordwijk.
Als het tweede punt van samenwerking zien wij het vergroten van de bezoekersaantallen aan onze musea en aan de oude kern van Noordwijk-Binnen. Daartoe zijn ons inziens grote mogelijkheden: zowel vanuit Noordwijk en de omliggende regio als vanuit de dag- en verblijfstoeristen die Noordwijk bezoeken. Hierover volgt in september/oktober a.s een concreet voorstel.
[custom_frame_center shadow=”on”]
090813PCEN
[/custom_frame_center]
Anton Kors, voorzitter vereniging “Genootschap Oud Noordwijk”
Victor Salman, voorzitter Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk
Jan Hoogeveen, voorzitter Stichting Veldzicht
Gerard van Stijn, voorzitter Vereniging “De Oude Dorpskern”

Deel dit bericht