Genootschap Oud Noordwijk

Schenkingen, erfenissen en legaten

Over schenkingen, erfenissen en legaten

Schenkingen
Wist u dat schenkingen aan ons Genootschap door de fiscus vrijgesteld zijn van schenkingsrecht? Als u een schenking doet komt het gehele bedrag dus ten goede aan het museum! Bovendien zijn schenkingen voor u onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting. Dit kan zowel bij een éénmalige schenking als bij een schenking in de vorm van een lijfrente.

Een éénmalige schenking kunt u aftrekken op uw inkomstenbelasting als deze aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Het totale bedrag aan schenkingen dat u in een jaar doet moet minimaal €60,- zijn (in 2005) en moet groter zijn dan één procent van uw verzamelinkomen;
  • Het totale bedrag aan schenkingen dat u in een jaar doet mag niet meer dan 10 procent van uw verzamelinkomen bedragen.

Een éénmalige schenking kunt u zelf overmaken naar onze rekening bij de Rabobank 10.13.51.542 ten name van Genootschap Oud Noordwijk te Noordwijk, onder vermelding van “Schenking” en het betreffende jaar. Uw bankafschrift dient als bewijs van betaling bij eventuele vragen van de fiscus.

Een schenking in de vorm van een lijfrente is een periodieke gift. In dit geval steunt u ons Genootschap voor een langere periode. Deze bedragen zijn fiscaal GEHEEL aftrekbaar voor de inkomstenbelasting indien:

  • De schenking door een notaris in een akte wordt vastgelegd:
  • De schenking in gelijke periodieke betalingen gedurende tenminste vijf jaren wordt gedaan:

Het museum neemt de notariskosten voor haar rekening wanneer de schenking tenminste € 250,- per jaar bedraagt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester van het Genootschap

Een overzicht van de meest recente cijfers van fiscale drempels, vrijstellingen etc. vindt u op www.nalaten.nl

Erfenissen
U kunt het Genootschap ook steunen door in uw testament een legaat of een erfstelling op te nemen. Via een codicil, – dat is een door u zelf handgeschreven, gedagtekend en ondertekend papier -, kunt u historisch belangrijke inboedelgoederen zoals sieraden, kleding en bijzondere meubels of boeken nalaten. Alles wat u nalaat komt in het museum terecht en de fiscus heeft volledige vrijstelling van successierechten verleend.
Als u geld of onroerende goederen (ook collectie van schilderijen) wilt nalaten aan het Genootschap, dient u dat in een testament te laten vastleggen. Voor het opstellen van een testament heeft u altijd een notaris nodig. Het testament is immers alleen rechtsgeldig wanneer dat door een notaris is opgesteld. In een testament kunt u een erfstelling of een legaat opnemen.

Bij een erfstelling wordt een persoon of instelling in het testament tot erfgenaam benoemd. Zo kunt u bijvoorbeeld het Genootschap tot enige erfgenaam of mede-erfgenaam benoemen. U kunt ook het Genootschap als erfgenaam aanwijzen en bepalen dat het genootschap pas de beschikking krijgt over de nalatenschap na het overlijden van de zogenoemde vruchtgebruiker. Dit kan bijvoorbeeld als u wilt dat iemand na uw overlijden in uw huis kan blijven wonen. U wijst deze persoon dan aan als vruchtgebruiker. Pas na het overlijden van de vruchtgebruiker komt de erfenis beschikbaar voor het Genootschap.

Een legaat is een speciale bepaling in uw testament waarin staat welk bedrag of welke (on)roerende goederen u wilt nalaten aan het Genootschap. Na uw overlijden komt het legaat belastingvrij beschikbaar voor het museum. Aan het opstellen van een testament zijn kosten verbonden. Voor een kort oriënterend gesprek met een notaris of het stellen van algemene vragen kunt u gratis terecht bij:

Telefoon 071-3640100 of email
info@notariskruissweere.nl