Genootschap Oud Noordwijk

Stichting Museumboerderij Noordwijk

ANBI informatie

Op deze pagina zijn alle verplichte gegevens met betrekking tot de ANBI status van Stichting Museumboerderij Noordwijk te vinden. Via de contactgegevens kunt u de vereniging bereiken voor meer en uitgebreide informatie. Bovendien geeft deze website een overzicht van de activiteiten van de stichting.

De officiële naam van de stichting is “Stichting Museumboerderij Noordwijk”. De stichting is eigenaar van gronden en gebouwen van Museum Noordwijk met bezoekadres Jan Kroonsplein 4.

Doelstelling van de stichting

De statuten van de stichting zijn notarieel vastgelegd. In artikel 2, lid 1, staat de doelstelling omschreven. De stichting heeft ten doel – met het oog op de culturele waarde – het behoud van monumenten beschermd op grond van de monumenten wet, met name de duinhoeve aan het Jan Kroonsplein 4 te Noordwijk en eventueel andere monumenten, welke voor de geschiedenis van Noordwijk van belang zijn, deze voor het nageslacht te bewaren en voorts datgene meer over verder te verrichten dat met voorstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords, doch met uitsluiting van winstoogmerk. De stichting verhuurt haar registergoederen uitsluitend aan het Genootschap ‘Oud Noordwijk’.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Deze functies worden bekleed door:

Voorzitter: Dhr. H. Kok
Penningmeester: Dhr. J.K. de Vries
Secretaris: Mw. M. Kuiper

Beloningsbeleid

De stichting kent geen directie. Het bestuur wordt gevormd door vrijwilligers, zij krijgen geen beloning voor hun positie of werkzaamheden. Alle functies worden uitgevoerd door vrijwilligers die daarvoor geen beloning ontvangen.

Beleidsplan

Het beleid van de stichting is er op gericht om de gebouwen van Museum Noordwijk in goede staat te onderhouden en te verhuren aan het Genootschap ‘Oud Noordwijk’. Voor het beleid met betrekking tot deze activiteiten wordt verwezen naar het vigerende beleidsplan 2018-2022 van de stichting dat hiernaast kan worden ingezien.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Voor het verslag van de in de gebouwen uitgevoerde activiteiten wordt verwezen naar het meest recente jaarverslag van de stichting dat hiernaast kan worden ingezien.

Financiële verantwoording

Het meest recente en door het bestuur goedgekeurde financiële verslag van de stichting kan hiernaast worden ingezien.

Contactgegevens

Adres:
Jan Kroonsplein 4
2202 JC Noordwijk
tel: +31-(0)71 – 36 178 84
info@g-o-n.nl
algemeen@g-o-n.nl

ANBI nr: 6041
RSIN nr: 004929925
Fiscaal nr: 376949317