Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 13 april 2022

14 maart 2022

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 13 april 2022 Genootschap Oud Noordwijk   Het bestuur van Genootschap Oud Noordwijk nodigt alle leden hierbij van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 13 april 2022. De vergadering zal worden gehouden bij Streekmuseum Veldzicht, Herenweg 114 te Noordwijk. De aanvang is om 20.00 uur en u bent vanaf 19.30 uur welkom.

De agenda van deze vergadering:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen bestuur
4. Notulen Algemene Ledenvergadering van 7 juli 20211. Jaarverslag 2021
5. Financiële verantwoording 2021
5a. Jaarverslag penningmeester
5b. Jaarrekening 2021
5c. Verslag kascontrolecommissie
5d. Benoeming kascontrolecommissie
5e. Decharge bestuur
6. Begroting 2022
7. Bestuursverkiezing
7a. Het bestuur stelt voor Hans Savenije als bestuurslid te benoemen
7b. Aftredend secretaris Nella Brak is niet herbenoembaar. Het bestuur stelt voor Marjanne Kuiper te benoemen als secretaris
8. Uitbreidingsplannen korte toelichting
9. Rondvraag
10. Sluiting

De voor deze vergadering benodigde documenten kunt u hieronder downloaden van deze website.

Het jaarverslag 2021 komt ook dit jaar uit als een speciale editie van de Blauwdotter en valt eind maart bij u in de brievenbus. De stukken zijn vanaf 1 april ook verkrijgbaar bij de receptie van het Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4 te Noordwijk. Onder het genot van een drankje nodigen wij u uit na de vergadering gezellig bij te praten. Wij verzoeken u via secretaris@g-o-n.nl te laten weten of wij op uw komst mogen rekenen.

Deel dit bericht