Verder uitstel Algemene Leden Vergadering

24 juni 2020

Zoals het bestuur van het Genootschap Oud Noordwijk u enige tijd geleden berichtte, kon de op 8 april j.l. geplande Algemene Leden Vergadering (ALV) geen doorgang vinden vanwege het COVID-19 virus. In deze ALV zou het bestuur verslag uitbrengen over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid in het boekjaar 2019. Overigens bent u over deze zaken uitvoerig geïnformeerd via de speciale Blauwdotter.

Hoewel de door de overheid afgekondigde maatregelen inmiddels enigermate zijn versoepeld, blijft het tot op heden niet toegestaan voor 1 juli a.s. een nieuwe ALV te beleggen. Daarmee kan het bestuur niet voldoen aan de statutaire verplichting om een ALV te houden binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar 2019 (Statuten Genootschap Oud-Noordwijk; art. 15, lid 1).

Gegeven de bijzondere omstandigheden die het houden van een ALV in de weg staan, doet het bestuur een beroep op de wet om deze ALV naar het najaar 2020 te verschuiven. Het Burgerlijk Wetboek zegt in Boek 2, art. 8, lid 2, dat “een krachtens wet, gewoonte, statuten, reglementen of besluit geldende regel niet van toepassing is voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn”.

Het bestuur van het GON gaat er vanuit dat u kunt instemmen met verlenging van de statutair voorgeschreven termijn van 6 maanden. Over een nieuwe datum voor de ALV zult u tijdig geïnformeerd worden. Naar het zich thans laat aanzien zou deze in de maand oktober 2020 gehouden kunnen worden. Het volledige financiële verslag over 2019 met aangepaste begroting voor 2020 zal uiterlijk twee weken voor de nieuwe datum op de website van het Genootschap worden geplaatst.

Met een vriendelijk groet,

Het Bestuur van het GON.

Deel dit bericht